Gå til innhold Gå til navigasjon
ungrus.no - Kristiansand kommune
ungrus.no - Kristiansand kommune

Ungrus.no

En interaktiv nettside om rus for barn og unge i Kristiansand

Rusmiddelpolitisk handlingsplan fra 2008-2012 dannet grunnlaget for at det ble søkt om midler fra Helsedirektoratet til prosjektet "Interaktiv nettside for ungdom". Denne er en del av Kristiansand kommunes satsing på tidlig oppdaging og tidlig intervensjon i forhold til risikoutsatte barn og unge.
Prosjektmidler ble innvilget for en treårsperiode fra 2009 og ut 2012. Sosiale og forebyggende tjenester (Sofot), i Kristiansand kommune fikk ansvar for å drifte dette prosjektet.

 

Bakgrunn for prosjektet 
Beskrivelsen av Interaktiv nettside for ungdom, er i tråd med Rusmiddelpolitisk handlingsplan der det står følgende:
Rus- og avhengighet er fortsatt et tabubelagt emne. Mange venter altfor lenge før de søker hjelp. Når man først ønsker å ta fatt i et problem, er det derfor viktig at man på en enkel måte finner den informasjonen som er nødvendig for å få den hjelpen man trenger. Internett er i dag et verktøy stadig flere bruker for å innhente informasjon. Terskelen for å stille spørsmål på nettet er, spesielt for de yngre, mye lavere enn om man skulle finne frem til et offentlig kontor og bestille time hos en kurator eller saksbehandler. På nettet kan man bevare anonymiteten - noe som gjør at det kan føles tryggere å stille spørsmål. 

En nettside vil kunne rette seg mot mange ulike målgrupper, særlig dem man har vanskelig for å oppnå tidlig kontakt med gjennom andre tiltak. Man tror dette vil være en måte å nå ut til unge som er i risikosonen, slik at man kan hindre utvikling av problemer. Man antar at også informasjon og veiledning til foreldre vil kunne håndteres på en god måte via en nettside. En nettside vil også kunne fokusere på rusmidler hvor det er særlig behov for å informere om risikofylt bruk, slik som alkohol.

Gjennom en lokalbasert nettside vil man kunne veilede, ha mulighet for å lage avtaler om videre oppfølging der dette fremstår som nødvendig eller henvise til de riktige instansene i hjelpeapparatet på et tidlig tidspunkt. Ved utvikling og etablering av nettsiden ønsket man et bredt engasjement fra fagfelt og brukerorganisasjon, men også fra representanter for de målgruppene man ønsker å nå, for eksempel unge og foreldre. Brukermedvirkning fra ungdom bør stå sentralt i utformingen av tiltaket.


Hovedmål
Hovedeffekten av å ha en operativ interaktiv nettside med mulighet for veiledning og oppfølging, er å komme inn så tidlig som mulig i forhold til unge personer som er i risiko for å utvikle rusmiddelproblemer.
Nettsiden vil kunne bidra til å dekke ungdoms behov for informasjon knyttet til rusbruk, risikoatferd og hvilke hjelpetiltak som er tilgjengelige i kommunen.
Ansatte vil opparbeide seg vid kompetanse ved å delta i svarpanelet og diskusjonene der. Både ungdom og fagfolk får økt kompetanse om ungdom og rus gjennom de interaktive erfaringene nettsiden gir.       
Nettsiden vil også kunne øke engasjementet i fagfeltet for tidlig intervensjon.
Nettsiden vil kunne bidra til at kommunens oversikt vedrørende russituasjonen bedres. Den vil kunne belyse nye sider av hva unge er opptatt av og fange opp trender som har betydning for det rusforebyggende arbeidet kommunen driver.
Ungdom får økt brukermedvirkning når de er aktive på denne nettsiden. Deres henvendelser vil prege det tilbudet som blir gitt.

Målgruppe
Målgruppen er barn og unge i Kristiansand i alderen 12-20 år, som har spørsmål knyttet til rusbruk og tilliggende temaer. Unge som ønsker hjelp, men synes det er vanskelig å ta kontakt med det ordinære hjelpeapparatet. Voksne som søker kunnskap om ungdom og rusproblematikk og om hjelpeapparatet.


Interaktiv nettside for ungdom – utforming og produkt
Under utarbeidelsen av den interaktive nettsiden, har representanter fra Ungdomsrådet vært med, både i referansegruppa og i konkret idémyldring og rådgiving om utforming og innhold på siden. De har gitt betydningsfulle bidrag til det endelige resultatet.
Program, webutvikling og design er blitt innkjøpt eksternt.

Det er lagt vekt på at det skal være enkel og saklig informasjon, og at det skal være lett å finne frem på siden.

Det har vært viktig å gjenspeile innholdet på siden med navnet den skulle få. Vi synes ungrus.no klarer dette å en god måte.

For å få en faglig bred kompetanse i svartjenesten har vi invitert ansatte i kommunen og spesialisthelsetjenesten. Disse har spesiell kunnskap om konsekvenser av rusbruk og hva den gjør med barn, ungdom og familie.
Vi er svært fornøyd med sammensetningen av svartjenesten. Medlemmene representerer både sitt fagfelt og synliggjør sin egen organisasjon gjennom arbeidet i ungrus.no.

Svartjenesten for ungrus.no i prosjektperioden:
• prosjektleder/redaktør, Sosiale og forebyggende tjenester, Sofot
• prosjektmedarbeider, Sofot,
• helsesøster, Kvadraturen VGS
• rådgiver forebygging og informasjon, Sofot
• lege, spesialist i allmennmedisin.
• sosionom/seksualrådgiver, Sofot og Sørlandet sykehus, Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP).
• sosionom, Sofot
• rådgiver informasjon og forebygging, Sofot
• helsesøster, Helsestasjon for ungdom
• barnevernspedagog, Sofot
• psykiatrisk sykepleier, Sørlandet sykehus, Avdeling for rus og avhengighetsbehandling (ARA)
• prest/familieterapeut, Familieteamet, Sørlandet sykehus, Avdeling for rus og avhengighetsbehandling (ARA)
• psykolog, Familieteamet, Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP) og forsterket helsestasjon, Kristiansand kommune


Resultatet slik det fremsto ved lansering:
• Ungrus.no er en nettside der barn og unge kan finne informasjon og faktaopplysninger om rus, avhengighet, og andre tilknyttede tema.
• Det er en interaktiv nettside der barn og unge kan skrive inn spørsmål og få svar fra en tverrfaglig sammensatt svartjeneste.
• På ungrus.no gis det også mulighet til å komme i direkte kontakt med en voksen fagperson, som kan være samtalepartner og veileder for de som måtte ha   behov for det.
  Vi har anledning til å møte de unge på den arena de føler seg komfortable med. Dette gjør vi for at terskelen for å søke hjelp skal bli så lav som mulig.
• Vi er en del av det offentlige hjelpeapparatet og har god kjennskap til andre deler av tjenestetilbudet til barn og unge. En del av arbeidet til oppfølgerressursen blir å opprette kontakt mellom den unge og det ordinære tilbudet for barn og unge på det nivået det er behov for.
• Ungrus.no er ment å være et tilbud for barn og unge i Kristiansand kommune, og vil bare bli markedsført lokalt.

ungrus.no i dag:
Etter prosjektperioden, er arbeidet med ungrus.no gått over i ordinær drift. Det er forankret i Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2015-2019.
Tidligere prosjektleder fra Informasjons- og forebyggingsteamet, er fortsatt redaktør og har den daglige driften av nettsiden. Denne funksjonen ligger nå i stab i Virksomhet oppfølging.
Mange i Svartjenesten har vært med fra starten, men likevel skjer det endringer. For å få oppdatert informasjon om hvem som sitter i Svartjenesten, kan du gå inn på denne lenken: Om oss.
Den direkte kontakten mellom innringer og oppfølger ble avviklet i løpet av prosjektperioden.
Ungdom under 25 år og deres pårørende som ønsker hjelp, kan ta direkte kontakt med Ungteam på telefon: 947 90 627.

 

Hurtiglenker

Om ungrus.no:

Byvåpen - Kristiansand kommune

Nettstedet ungrus.no drives av Helse og mestring i Kristiansand kommune.
Mer om ungrus.no